Prestigi

Dotar a la ciutat i a l’illa d’una activitat cultural de qualitat i prestigi